Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Przy dostawie towaru klient powinien sprawdzić, w obecności dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z zamówieniem i potwierdzić dostawcy odbiór zamówionego towaru.

 

W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem, klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki oraz niezwłoczne zgłosić ten fakt dostarczającemu towar w celu sporządzenia przez dostawcę protokołu zwrotu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki..NOEV ma obowiązek dostarczyć klientowi produkty zgodne z opisem na stronie www.noev.pl.

Na zdjęciach prezentowane są produkty bez etykiety informacyjnej w języku polskim. Do klienta wysyłane są produkty z naklejoną etykietą w języku polskim (rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) nr 29/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r)

Reklamacje dotyczą wyłącznie produktów nienaruszonych (zamkniętych oryginalnie przez producenta butelek, puszek i innych opakowań).

Konsument może zgłosić reklamację drogą elektroniczną pod adresem e-mail: oliwy@noev.pl lub telefonicznie pod numerami 509 920 843 oraz 607 382 716.

NOEV rozpatruje reklamację klienta w terminie 14 dni od jej zgłoszenia i przesyła informację o sposobie/wyniku jej rozpatrzenia na adres mailowy podany przez klienta. Klient może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o dostępie do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktów w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik wszedł w posiadanie produktów. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktów we wskazanym powyżej trybie, klient może zwrócić produkty przesyłając je pod adres sklepu NOEV, tj. NOEV Sp. z o.o., ul. Leona Berensona 12A/21; 03-287 Warszawa. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony lub otwarty. Wraz z odsyłanym towarem klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo oraz dowód sprzedaży. Jednocześnie sklep NOEV informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na adres siedziby NOEV za pobraniem.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów, wystarczy, aby Konsument wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Klient może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłając oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: oliwy@noev.pl. Treść oświadczenia o odstąpienia od umowy znajduje się na stronie internetowej sklepu NOEV. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną nie jest wymagany podpis klienta.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy NOEV zwraca klientowi wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostarczenia produktów do klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez NOEV), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym NOEV otrzymała oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktów.

Zwrotu płatności NOEV dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. NOEV może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia NOEV dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient ma obowiązek zwrócić produkt/produkty NOEV niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient odstąpił od umowy. Koszty zwrotu produktów do NOEV obciążają klienta.


Przedzial