Regulamin

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego NOEV Sp. z o.o.

(Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 1.08.2015)

 

Sklep internetowy NOEV prowadzony pod adresem http://www.noev.pl jest platformą internetową, której operatorem jest NOEV Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Leona Berensona 12A/21, 03-287 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000532622, wysokość kapitału zakładowego 5 000 zł, NIP 5242773889, REGON 360206820.

Niniejszy regulamin określa warunki oraz rodzaje świadczenia usług drogą elektroniczną przez NOEV Sp. z o.o., zwaną dalej NOEV oraz korzystania ze sklepu internetowego NOEV, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 

Warunki techniczne

NOEV dokłada starań, aby zapewnić możliwość korzystania ze sklepu internetowego NOEV przez użytkowników posługujących się różnymi popularnymi przeglądarkami internetowymi. Korzystanie ze sklepu internetowego NOEV wymaga spełnienia przez użytkownika następujących warunków technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do internetu, posiadanie aktywnego konta do poczty elektronicznej, akceptacja plików cookies służących do poruszania się po sklepie internetowym NOEV.

 

Rejestracja konta

Rejestracja konta nie jest konieczna w celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym NOEV, jednak umożliwia składanie kolejnych zamówień bez konieczności ponownego podawania swoich danych osobowych (z wyjątkiem loginu i hasła).

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie sklepu internetowego NOEV i aktywację konta.

Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.

Po przesłaniu formularza elektronicznego, użytkownik otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny. Aktywacja konta następuje z chwilą kliknięcia na podany link.

W razie braku otrzymania takiej informacji na adres e-mail klient powinien skontaktować się ze sklepem NOEV drogą telefoniczną lub mailową (patrz punkt: Kontakt z NOEV).

Z chwilą aktywacji konta zostaje zawarta umowa o nieodpłatne świadczenie przez NOEV usługi prowadzenia konta użytkownika.

Umowa wskazana w ustępie poprzedzającym może być rozwiązana przez użytkownika w każdym czasie, poprzez przesłanie NOEV stosownego oświadczenia, np. w formie elektronicznej.

 

Warunki realizacji Zamówienia

 

Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz polityki przetwarzania danych osobowych, jak również prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem strony internetowej http://www.noev.pl poprzez wskazanie na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie poprzez wskazanie w koszyku ilości produktu, sposobu odbioru oraz płatności. Klient potwierdza złożenie zamówienia kliknięciem na przycisk „POTWIERDŹ ZAKUP”; pojawia się informacja „zamówienie z obowiązkiem zapłaty.”

Składając zamówienie (w koszyku), klient wskazuje:

 zamawiane produkty;

 adres, na jaki mają być dostarczone produkty oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeżeli klient żąda wystawienia faktury VAT;

 sposób dostawy;

 sposób dokonania płatności.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny lub na adres e-mail (patrz punkt: kontakt z NOEV).

Po złożeniu zamówienia przez klienta, sklep NOEV informuje go mailowo o przyjęciu zamówienia.

W razie braku otrzymania takiej informacji na adres e-mail klient powinien skontaktować się ze sklepem NOEV drogą telefoniczną lub mailową (patrz punkt: Kontakt z NOEV).

Z chwilą potwierdzenia przez NOEV przyjęcia zamówienia złożonego przez klienta, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży w odniesieniu do zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego NOEV jest siedziba NOEV (ul. Leona Berensona 12A/21, 03-287 Warszawa).

Zamówione produkty będą dostarczone na adres wskazany przez klienta w zamówieniu. Sklep Internetowy NOEV zobowiązuje się do zorganizowania wysyłki w terminie 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku), następujących po dniu, w którym złożono zamówienie i przyjęto płatność (jeżeli wybrano inną formę płatności niż za pobraniem).

Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po złożeniu zamówienia;

- w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu przedpłaty na konto sklepu NOEV.

Możliwość skorzystania przez klienta z określonego sposobu realizacji zamówienia może być czasowo blokowana, z uwagi na nieprzewidziane okoliczności (siłę wyższą).

W przypadku braku w magazynie produktu lub produktów objętych zamówieniem oraz braku możliwości sprowadzenia ich do sklepu internetowego NOEV w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, sklep internetowy NOEV niezwłocznie wyśle do klienta, na podany przez niego adres e-mail wiadomość z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia poprzez:

a) anulowanie zamówienia lub

b) zrealizowanie zamówienia w części wynikającej z dostępności produktów w magazynie lub

c) zrealizowanie zamówienia w całości, w terminie późniejszym, uzgodnionym z klientem.

NOEV zastrzega sobie prawo zmiany formy dostawy produktów, wynikającej z warunków pogodowych (okres zimowy-bardzo niska temperatura oraz okres letni-bardzo wysoka temperatura) ze względu na dbałość o jakość produktu. Każdorazowo zmiana formy dostawy będzie konsultowana z klientem.

W przypadku, gdy klient nie jest konsumentem, NOEV zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji zamówienia od wpłaty przez klienta zaliczki, w szczególności w razie zamówienia stosunkowo dużej ilości danego towaru.

 

Kontakt z NOEV

Klient może skontaktować się z NOEV drogą elektroniczną pod adresem: oliwy@noev.pl lub telefonicznie pod numerami 509 920 843 oraz 607 382 716 czynne w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach 9:00-17-00. Siedziba sklepu internetowego NOEV: ul. Leona Berensona 12A/21; 03-287 Warszawa.

Informacje na temat statusu zamówienia NOEV przekazuje na adres mailowy podany przez klienta.

 

Ceny Produktów

Sklep internetowy NOEV zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.noev.pl i oferuje produkty znajdujące się w magazynie sklepu internetowego NOEV, za pośrednictwem sieci internet.

Ceny na stronie sklepu internetowego NOEV zamieszczone przy oferowanym produkcie:

 zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

 nie zawierają kosztów przesyłki;

Koszty dostarczenia produktów (przesyłki), które oprócz ceny za produkt ponosi klient, są podawane w sklepie internetowym przy składaniu zamówienia.

Sklep Internetowy NOEV zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Promocje w sklepie internetowym NOEV nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży sklep NOEV niezwłocznie wyśle do klienta, na podany przez niego adres e-mail wiadomość z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia produktów/towarów objętych promocją poprzez:

a) anulowanie zamówienia lub

b) zrealizowanie zamówienia w części wynikającej z dostępności produktów objętych promocją

Ceny produktów w sklepie internetowym NOEV obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia indywidualnie przez klienta za pośrednictwem internetu na stronie internetowej: http://www.noev.pl

Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie klienta. Faktury wystawiane są wyłącznie w języku polskim.

 

Formy płatności

Zamówienie obejmuje produkty znajdujące się w koszyku, w chwili złożenia zamówienia.

Zapłaty za produkty, które mają być dostarczone na terenie Polski można dokonać poprzez:

a) przelew bankowy na rachunek NOEV;

b) płatność kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu zgodnie z regulaminem tego dostawcy, dostępnym na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl ;

c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu zgodnie z regulaminem tego dostawcy, dostępnym na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/;

d) płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

Odbiór osobisty w siedzibie sklepu internetowego NOEV (patrz punkt: kontakt z NOEV) jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zapłata za produkty dokonywana przelewem lub kartą płatniczą powinna być zrealizowana niezwłocznie po złożeniu zamówienia, ale nie później niż w terminie 3 dni od złożenia zamówienia.

W przypadku wybranych produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów sklep internetowy NOEV zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostawy lub form dokonania zapłaty, o czym klient zostanie każdorazowo poinformowany przed złożeniem zamówienia.

Czas realizacji zamówień

Sklep internetowy NOEV podaje (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku) czas dostarczenia zamówionych produktów z magazynu do miejsca wskazanego przez klienta. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranego za pośrednictwem formularza zamówienia sposobu i miejsca dostawy i jest liczony od momentu zapłaty za produkty do chwili dostarczenia zamówionych produktów przez kuriera. W przypadku klientów niebędących konsumentami, NOEV nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn niezależnych od NOEV, w szczególności z przyczyn leżących po stronie podmiotu dostarczającego zamówienie, tj. dostawcy zewnętrznego. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

Zamówione produkty będą dostarczone za pośrednictwem kuriera pod adres wskazany w formularzu zamówieniowym na stronie sklepu internetowego NOEV.

W dniu wysyłki zamówienia klient jest informowany o tym fakcie w wiadomości e-mail.

Sklep internetowy NOEV nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionego produktu ze względu na podanie przez klienta nieprawidłowego adresu. W takim przypadku sklep internetowy NOEV powiadomi klienta o niemożliwości realizacji zamówienia poprzez odpowiednią wiadomość e-mail lub telefonicznie. Ponowne wysłanie produktów pod nowy lub poprawiony adres jest możliwe pod warunkiem pokrycia przez klienta kosztów kolejnej przesyłki.

 

Reklamacje

Przy dostawie towaru klient powinien sprawdzić, w obecności dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z zamówieniem i potwierdzić dostawcy odbiór zamówionego towaru.

 

W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem, klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki oraz niezwłoczne zgłosić ten fakt dostarczającemu towar w celu sporządzenia przez dostawcę protokołu zwrotu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki..NOEV ma obowiązek dostarczyć klientowi produkty zgodne z opisem na stronie www.noev.pl.

Na zdjęciach prezentowane są produkty bez etykiety informacyjnej w języku polskim. Do klienta wysyłane są produkty z naklejoną etykietą w języku polskim (rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) nr 29/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r)

Reklamacje dotyczą wyłącznie produktów nienaruszonych (zamkniętych oryginalnie przez producenta butelek, puszek i innych opakowań).

Konsument może zgłosić reklamację drogą elektroniczną pod adresem e-mail: oliwy@noev.pl lub telefonicznie pod numerami 509 920 843 oraz 607 382 716.

NOEV rozpatruje reklamację klienta w terminie 14 dni od jej zgłoszenia i przesyła informację o sposobie/wyniku jej rozpatrzenia na adres mailowy podany przez klienta. Klient może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o dostępie do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd w Polsce, w województwie mazowieckim; sąd w ktòrym zarejestrowana jest spółka NOEV. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktów w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik wszedł w posiadanie produktów. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktów we wskazanym powyżej trybie, klient może zwrócić produkty przesyłając je pod adres sklepu NOEV, tj. NOEV Sp. z o.o., ul. Leona Berensona 12A/21; 03-287 Warszawa. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony lub otwarty. Wraz z odsyłanym towarem klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo oraz dowód sprzedaży. Jednocześnie sklep NOEV informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na adres siedziby NOEV za pobraniem.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów, wystarczy, aby Konsument wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Klient może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłając oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: oliwy@noev.pl. Treść oświadczenia o odstąpienia od umowy znajduje się na stronie internetowej sklepu NOEV. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną nie jest wymagany podpis klienta.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy NOEV zwraca klientowi wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostarczenia produktów do klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez NOEV), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym NOEV otrzymała oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktów.

Zwrotu płatności NOEV dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. NOEV może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia NOEV dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient ma obowiązek zwrócić produkt/produkty NOEV niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient odstąpił od umowy. Koszty zwrotu produktów do NOEV obciążają klienta.

Dane osobowe

Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce Prywatności.

 

Prawa autorskie i inne

Wszelkie prawa do sklepu internetowego NOEV, w tym majątkowe prawa autorskie do layoutu strony lub jej elementów, prawo do korzystania z domeny przysługują NOEV.

 

Treści dostarczane przez użytkownika

Zakazane jest dostarczanie przez klienta treści o charakterze bezprawnym.

NOEV jest uprawnione do usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez użytkownika, które są bezprawne lub co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie bezprawności.

 

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy NOEV są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 24 maja 2015 roku.

Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez NOEV w każdym czasie na następujących zasadach:

1) do zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się zasady dotychczasowe;

2) do zamówień złożonych po opublikowaniu na stronie internetowej http://www.noev.pl nowego lub zmienionego Regulaminu, stosuje się ten nowy lub zmieniony Regulamin, o ile klient go zaakceptował.